Sunday Masses in Merthyr Tydfil

4.30pm (vigil)

St Benedict (Merthyr Vale)

6.30pm (vigil)

St Aloysius (Merthyr Tydfil)

9.30am

St Illtyd (Merthyr Tydfil)

11.30am

St Mary (Merthyr Tydfil)

6.00pm

St Mary (Merthyr Tydfil)