HDO Masses in Preston

7.00pm (vigil)

St Anthony of Padua (Preston)

9.00am

St Maria Goretti (Preston)

9.15am

St Anthony of Padua (Preston)

9.30am

Sacred Heart (Preston)

10.00am

Blessed Sacrament (Preston)

6.30pm

Sacred Heart (Preston)