Sunday Masses in Ho Chi Minh City

5.30pm (vigil)

Nhà Thờ Bàn Cờ (St Joseph Bàn Cờ)

6.30pm (vigil)

Nhà thờ Giáo Xứ Phanxicô Xaviê (St Francis Xavier Phanxicô Xaviê)

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help)

7.00pm (vigil)

Sacred Heart of Jesus (Tân Định)

7.30pm (vigil)

Chinese

Nhà thờ Giáo Xứ Phanxicô Xaviê (St Francis Xavier Phanxicô Xaviê)

5.00am

Chợ Quán (Sacred Heart)

Jeanne d'Arc (Chợ Quán)

Phaolô 3 (St Paul)

Sacred Heart of Jesus (Tân Định)

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help)

5.30am

Nhà thờ Giáo Xứ Phanxicô Xaviê (St Francis Xavier Phanxicô Xaviê)

Nhà thờ chính tòa Đức Bà (Cathedral of the Immaculate Conception)

6.00am

Nhà Thờ Bàn Cờ (St Joseph Bàn Cờ)

St John Paul II (Thánh Gioan PhaoLo II)

Thánh Gia (Holy Family)

6.15am

Sacred Heart of Jesus (Tân Định)

6.30am

Chợ Quán (Sacred Heart)

Nhà thờ chính tòa Đức Bà (Cathedral of the Immaculate Conception)

Đức Bà Hoà Bình (Our Mary Mother of God)

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help)

7.00am

Jeanne d'Arc (Chợ Quán)

Regina Mundi (Our Lady Queen of the World)

St Joseph (Xóm Lách)

Chinese

Nhà thờ Giáo Xứ Phanxicô Xaviê (St Francis Xavier Phanxicô Xaviê)

7.30am

Nhà Thờ Bàn Cờ (St Joseph Bàn Cờ)

Nhà thờ chính tòa Đức Bà (Cathedral of the Immaculate Conception)

Sacred Heart of Jesus (Tân Định)

St John Paul II (Thánh Gioan PhaoLo II)

8.00am

Chợ Quán (Sacred Heart)

Phaolô 3 (St Paul)

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help)

8.30am

Nhà thờ Giáo Xứ Phanxicô Xaviê (St Francis Xavier Phanxicô Xaviê)

Thánh Gia (Holy Family)

Đức Bà Hoà Bình (Our Mary Mother of God)

9.00am

Jeanne d'Arc (Chợ Quán)

Sacred Heart of Jesus (Tân Định)

St Joseph (Xóm Lách)

9.30am

English

Nhà thờ chính tòa Đức Bà (Cathedral of the Immaculate Conception)

10.00am

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help)

3.30pm

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help)

4.00pm

Jeanne d'Arc (Chợ Quán)

Nhà thờ Giáo Xứ Phanxicô Xaviê (St Francis Xavier Phanxicô Xaviê)

Nhà thờ chính tòa Đức Bà (Cathedral of the Immaculate Conception)

Sacred Heart of Jesus (Tân Định)

St John Paul II (Thánh Gioan PhaoLo II)

4.30pm

Chợ Quán (Sacred Heart)

Nhà Thờ Bàn Cờ (St Joseph Bàn Cờ)

5.00pm

St Joseph (Xóm Lách)

Thánh Gia (Holy Family)

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help)

Chinese

Nhà thờ Giáo Xứ Phanxicô Xaviê (St Francis Xavier Phanxicô Xaviê)

5.15pm

Nhà thờ chính tòa Đức Bà (Cathedral of the Immaculate Conception)

5.30pm

Phaolô 3 (St Paul)

Sacred Heart of Jesus (Tân Định)

6.00pm

Chợ Quán (Sacred Heart)

Nhà Thờ Bàn Cờ (St Joseph Bàn Cờ)

Đức Bà Hoà Bình (Our Mary Mother of God)

6.30pm

Nhà thờ chính tòa Đức Bà (Cathedral of the Immaculate Conception)

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help)

7.00pm

Sacred Heart of Jesus (Tân Định)

Thánh Gia (Holy Family)

8.00pm

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help)