Saturday Masses in Ho Chi Minh City

5.00am

Chợ Quán (Sacred Heart)

Jeanne d'Arc (Chợ Quán)

Phaolô 3 (St Paul)

St Joseph (Xóm Lách)

Thánh Gia (Holy Family)

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help)

5.30am

Nhà thờ chính tòa Đức Bà (Cathedral of the Immaculate Conception)

Regina Mundi (Our Lady Queen of the World)

6.00am

Nhà Thờ Bàn Cờ (St Joseph Bàn Cờ)

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help)

2.00pm

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help)

4.00pm

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help)

5.00pm

Jeanne d'Arc (Chợ Quán)

Nhà thờ chính tòa Đức Bà (Cathedral of the Immaculate Conception)

5.30pm

Phaolô 3 (St Paul)

St Joseph (Xóm Lách)

Thánh Gia (Holy Family)

6.00pm

Đức Bà Hoà Bình (Our Mary Mother of God)