HDO Masses in Milton Keynes

10.30am

St Mary Magdalene (Stony Stratford)

12.30pm

Ecumenical Church of Christ the Cornerstone (Milton Keynes)