Sunday Masses in Helsinki

6.00pm (vigil)

St Henry (Helsinki)

St Mary (Helsinki)

9.30am

English

St Henry (Helsinki)

10.00am

St Mary (Helsinki)

11.00am

St Henry (Helsinki)

11.30am

Swedish

St Mary (Helsinki)

12.30pm

2nd;3rd
Swed;4th Ita

St Henry (Helsinki)

1.00pm

1st
Sun, Latin

St Henry (Helsinki)

4.00pm

Vietnamese

St Mary (Helsinki)

4.30pm

1st
Sun, EspaƱol

St Henry (Helsinki)

6.00pm

St Henry (Helsinki)

English

St Mary (Helsinki)