Weekday Masses in Thành phố Hồ Chí Minh

5.00am

Chợ Quán (Sacred Heart)

Jeanne d'Arc (Chợ Quán)

Phaolô 3 (St Paul)

Sacred Heart of Jesus (Tân Định)

Thánh Gia (Holy Family)

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help)

5.30am

Nhà thờ Giáo Xứ Phanxicô Xaviê (St Francis Xavier Phanxicô Xaviê)

Nhà thờ chính tòa Đức Bà (Cathedral of the Immaculate Conception)

Regina Mundi (Our Lady Queen of the World)

St John Paul II (Thánh Gioan PhaoLo II)

St Joseph (Xóm Lách)

6.00am

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help)

6.15am

Sacred Heart of Jesus (Tân Định)

5.00pm

Jeanne d'Arc (Chợ Quán)

Nhà thờ chính tòa Đức Bà (Cathedral of the Immaculate Conception)

5.30pm

Chợ Quán (Sacred Heart)

Nhà Thờ Bàn Cờ (St Joseph Bàn Cờ)

Phaolô 3 (St Paul)

Sacred Heart of Jesus (Tân Định)

St John Paul II (Thánh Gioan PhaoLo II)

St Joseph (Xóm Lách)

Thánh Gia (Holy Family)

Chinese

Nhà thờ Giáo Xứ Phanxicô Xaviê (St Francis Xavier Phanxicô Xaviê)

6.00pm

Đức Bà Hoà Bình (Our Mary Mother of God)

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help)