Weekday Masses in Hanoi

5.30am

Giáo Xứ Hàng Bột (St John Maria Vianney Hanoi)

Nhà Thờ Lớn Hà Nội (Cathedral of St Joseph Hanoi)

Thái Hà (Hà Nội)

summer

Hàm Long (St Anthony of Padua Hanoi)

6.00am

winter

Hàm Long (St Anthony of Padua Hanoi)

7.30am

Thịnh Liệt (Our Lady Queen Hanoi)

6.00pm

An Thái (Hà Nội)

M-W--

Phú Gia (Hà Nội)

M-W--

Thượng Thụy (Hà Nội)

--W-F

Phú Thọ (Hà Nội)

6.30pm

Giáo Xứ Hàng Bột (St John Maria Vianney Hanoi)

Nhà Thờ Lớn Hà Nội (Cathedral of St Joseph Hanoi)

Thái Hà (Hà Nội)

7.00pm

Cửa Bắc (Hanoi)

họ Trung Chí (Hà Nộ)

-TuWThF

Tân Lạc (Hà Nội)

-TuWTh-

Hàm Long (St Anthony of Padua Hanoi)

-Tu-Th-

Thịnh Liệt (Our Lady Queen Hanoi)